ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ

LUKSUSOWEPERUKI.PL

O NAS

Właścicielem niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.luksusoweperuki.pl (dalej jako: „Strona” lub „Strona Internetowa”) jest Małgorzata Leboch prowadząca działalność gospodarczą pod firmą FIRMA LEBOCH MAŁGORZATA LEBOCH wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń:
ul. Bolesława Czerwińskiego 6, 40-123 Katowice, NIP 6341421929, REGON 276519290, adres poczty elektronicznej: leboch.malgorzata@gmail.com (dalej jako: „Właściciel” lub „Administrator”). 

W ramach swojej działalności Właściciel: (1) prowadzi konsultacje z klientami w sklepie stacjonarnym Właściciela, (2) prowadzi konsultacje z klientami w sklepie stacjonarnym Partnera jako jego pełnomocnik, (3) umożliwia zawarcie umowy sprzedaży w sklepie stacjonarnym Właściciela oraz (4)  umożliwia zawarcie umowy sprzedaży w sklepie stacjonarnym Partnera za swoim pośrednictwem.  

Strona Internetowa zawiera informacje o działalności gospodarczej prowadzonej przez Właściciela oraz przez Hakana Demirkiran prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą LUKSUSOWE WŁOSY BY HAKAN DEMIRKIRAN wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Bolesława Czerwińskiego 6, 40-123 Katowice, NIP 6431766827, REGON 363955315, adres poczty elektronicznej: luksusowe.peruki@gmail.com, numer telefonu kontaktowego: +48 608-568-044 (dalej jako: „Partner”).

W ramach swojej działalności Partner umożliwia zawarcie umowy sprzedaży w swoim sklepie stacjonarnym.

Sklep stacjonarny Właściciela i Partnera znajduje się w tym samym miejscu pod tym samym adresem, a to: ul. Bolesława Czerwińskiego 6, 40-123 Katowice

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Za pośrednictwem Strony Internetowej nie jest możliwe zawarcie umowy o świadczenie usług ani umowy sprzedaży,
co oznacza, że reklamy, cenniki, katalogi i inne informacje o usługach zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta, a ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy. Zawarcie umowy może nastąpić na skutek zapytania skierowanego do Właściciela lub Partnera oraz po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej umowy – zawarcie i warunki takiej umowy uregulowane są jednak odrębnymi ogólnymi warunkami świadczenia usług przez Właściciela oraz mogą być przedmiotem indywidualnych ustaleń stron przed zawarciem umowy, prowadzonych na przykład drogą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście w siedzibie Właściciela lub Partnera.

Wszelkie treści i artykuły, które są dostępne na Stronie, mają wyłącznie charakter informacyjny. Właściciel i Partner dokładają należytych starań, aby prezentowane na Stronie dane były aktualne i zgodne ze stanem rzeczywistym. 

Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików Cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (np. korzystanie z usług elektronicznych Strony).

KORZYSTANIE ZE STRONY

Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach Strony Właściciel oraz Partner udostępniają informacje
o prowadzonych przez siebie działalnościach gospodarczych oraz o świadczonych przez siebie usługach.

Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych wymagań technicznych:

   • Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.
   • Przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge.
   • Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768.
   • Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazanie jest również dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. 

Możesz w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z ofertą Właściciela prosimy o kontakt:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: leboch.malgorzata@gmail.com; 
   • pisemnie lub osobiście pod adresem: ul. Bolesława Czerwińskiego 6, 40-123 Katowice.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z ofertą Partnera prosimy o kontakt:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: luksusowe.peruki@gmail.com;
   • telefonicznie pod numerem: +48 608-568-044; 
   • pisemnie lub osobiście pod adresem: ul. Bolesława Czerwińskiego 6, 40-123 Katowice.

W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych.

USŁUGI ELEKTRONICZNE

Na Stronie Internetowej dostępna jest następująca usługa elektroniczna: blog.

BLOG – Usługa Elektroniczna, internetowy blog dostępny w Serwisie Internetowym dla jego Usługobiorców umożliwiający im przeglądanie wpisów Właściciela oraz Partnera, w szczególności dotyczących ich działalności oraz oferowanych Produktów.

Przeglądanie Bloga możliwe jest po przejściu do zakładki „Blog” widocznej na Stronie Internetowej. Blog jest dostępny nieodpłatnie dla wszystkich odwiedzających Stronę Internetową bez potrzeby podawania jakichkolwiek danych czy dokonywania innych czynności. W ramach bloga Właściciel oraz Partner publikują artykuły nawiązujące do tematyki Serwisu Internetowego oraz Produktów.

Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny zaprzestania korzystania z Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej.

USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Właściciel oraz Partner w celu spełnienia obowiązków informacyjnych wskazują, że konsument na podstawie art. 27 Ustawy
o Prawach Konsumenta może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Niezależnie od powyższego, Właściciel oraz Partner informują, że za pośrednictwem www.luksusoweperuki.pl nie zawierają z konsumentami żadnych umów (w szczególności umów sprzedaży), na podstawie których konsumenci obowiązani byliby do świadczeń innych niż dostarczanie danych osobowych przetwarzanych przez przedsiębiorcę wyłącznie w celu wykonania umowy (skorzystania z formularza kontaktowego) lub obowiązku ustawowego.

Konsumenci mogą zrezygnować z korzystania ze Strony Internetowej oraz usług elektronicznych w każdej chwili i bez ponoszenia kosztów. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, użytkownik powinien poinformować Właściciela lub Partnera o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.

Powyższe postanowienia dotyczące konsumenta stosuje się również do osoby fizycznej, dla której zawarcie umowy jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z okoliczności wynika, że nie posiada to dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jej ramach należą do Właściciela oraz Partnera lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w innym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

KONTAKT Z NAMI

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony prosimy o kontakt
z Właścicielem Strony:

   • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: leboch.malgorzata@gmail.com; 
   • pisemnie lub osobiście pod adresem: ul. Bolesława Czerwińskiego 6, 40-123 Katowice.